تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده (4)

دانلود تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده. Doc

دسته بندی: صنایع غذایی و کشاورزی و دامپروری

فرمت فایل: Doc (قابلیت ویرایش و آماده چاپ) Word


قسمتی از محتوی متن…

تعداد صفحات: 22 صفحه

پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده:.

خلاصه:.

گسترش محلول ها نسبت به وضعیت جابه جایی میانگین درطول جریان آب در خاکها درنتیجه پیچش ازطریق کمپلکس منفذ اشباع شده میباشد.

گسترش باضریب پراکندگی هیدرودینامیک درمعادله پراکندگی همرفتی مشخص میشود.

این ضریب به طور وسیعی برای خاکهای اشباع شده مطالعه شده است.

دراین مطالعه ضریبهای پراکندگی هیدرودینامیک برای تل ماسه غیر انباشته به عنوان تابعی از ثابتهای آب حجمی تتا تعیین شد که تغییر حدودی از اشباع تا 0.

08cm3cm-3 درستون های 5cm قطری و طول 25 تا 40 سانتی متری دارند.

آزمایشات جریان شیب واحد جهت اندازه گیری منحنی های پیشرفته محلول با به کارگیری ردیابهای شوری با 4 الکترود درچندین عمق ستونی انجام شدند.

پارامترهای حمل برای معادله پراکندگی همرفتی و مدل متحرک –غیرمتحرک با بهینه سازی محلولهای تحلیلی با منحنی های پیشرفته محلول مشاهده شده تعیین شدند.

یک پراکندگی حداکثر گاما 0.

97 cm در تتا برابر است با 0.

13 یافت شد درصورتیکه برای جریان اشباع شده گاما برابر با 0.

کلیک جهت دانلود