پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی – سبک رهبری مدیران و میزان رضایت شغلی دبیران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی – سبک رهبری مدیران و میزان رضایت شغلی دبیران

نوع فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه: 137

قیمت: 3000 تومان

دانلود و خرید به صورت آنلاین

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 2

بیان مسأله 3

دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق 3

اهداف تحقیق 5

اهداف کلی تحقیق 5

اهداف ویژه تحقیق 6

فرضیه های تحقیق 6

فرضهای تحقیق یا جانشین 6

متغیرهای اساسی تحقیق 6

تعریف عملیاتی واژه ها و اصلاحات 7

تعریف رهبری 7

تعریف سبک رهبری لیکرت 8

تعریف رضایت شغلی 9

دبیران 10

مدارس شاهد 11

مشکلات و تنگناهای تحقیق 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول (رهبری) 14

مقدمه 14

تعریف رهبری 15

تمایز مدیریت و رهبری 16

تعریف سبک رهبری 17

تئوری های رهبری 18

تئوری های شخصیتی رهبری 19

نظریه سنتی رهبری 19

نظریه صفات شخصی رهبر 20

تئوری های رفتاری رهبری 20

مطالعت دانشگاه آیووا 21

مطالعات دانشگاه اُهایو 22

مطالعات دانشگاه میشیگان 22

شبکه مدیریت 23

تحقیقات اسکاندیناوی 25

تئوری های اقتضایی 26

الگوی فیدلر 26

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد 28

تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء 31

تئوری مسیر ـ هدف 32

الگوی رهبری مشارکتی 34

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی 35

پنج شیوه رهبری در الگوی رهبری مشارکتی 36

سیستمهای مدیریت 37

سبک رهبری لیکرت 37

تئوری های جدید رهبری 41

جایگزینی رهبری 41

رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کننده تحول 42

رهبر عملگرا 43

رهبرانی که تحول ایجاد می کنند 43

بخش دوم (رضایت شغلی) 45

ارزشها 45

انواع ارزش 45

نگرشها 46

انگیزش 47

نظریه های انگیزش 49

تئوری های محتوایی 50

1ـ تئوری سلسله مراتب نیازها 50

2ـ تئوری دو جنبه ای انسان 53

3ـ تئوری دو عامل انگیزش 53

4ـ تئوری سه نیاز مک کلند 54

5ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد 55

تئوری های فرآیندی 56

1ـ تئوری انتظار و احتمال 56

2ـ تئوری برابری 58

3ـ تئوری اسناد 59

انواع نگرش 60

رضایت شغلی 62

رابطه انگیزش با رضایت شغلی 62

1 تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی 62

2 تعریف رضایت شغلی 63

(1-2) تعیین رضایت شغلی 66

3 عوامل تعیین کننده رضایت شغلی 67

4 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی 69

5 فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر جنیفر 70

6 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 71

7 نظریه های رضایت شغلی 72

– نظریه بروفی 72

– نظریه کورمن 73

– نظریه پارسون 74

اندازه گیری رضایت شغلی 75

بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع) 77

تحقیقات خارجی 77

تحقیقات داخلی 80

خلاصه فصل 84

فصل سوم: روش انجام تحقیق

روش تحقیق 87

جامعه و نمونه آماری 88

تعداد و روش نمونه گیری 89

روش و ابزار گردآوری اطلاعات 90

روایی و اعتبار پرسشنامه ها 93

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول ـ توصیف داده ها 97

بخش دوم ـ تحلیل استنباطی داده ها 120

آزمون فرضیه ها 121

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهشی 125

یافته های دیگر پژوهش 128

محدودیتهای تحقیق 130

الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق 130

ب – محدودیتهای در اختیار محقق 131

پیشنهادها 131

فهرست منابع فارسی 133

فهرست منابع خارجی 137

ضمائم 138

کلیک جهت دانلود