بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم

بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم

مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و هدف از انجام آن بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم دبستان (مطالعه موردی شهرستان میناب) می باشد. جامعه آماری این تحقیق را والدین دانش آموزان اول و دوم دبستان که در سال تحصیلی 92-91 در دبستانهای

دسته بندی: جزوات» مدیریت

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 112

حجم فایل: 666 کیلوبایت

چکیده، فهرست، منابع، تمام فصول

تمام فصول

مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و هدف از انجام آن بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم دبستان (مطالعه موردی شهرستان میناب) می باشد. جامعه آماری این تحقیق را والدین دانش آموزان اول و دوم دبستان که در سال تحصیلی 92-91 در دبستانهای شهرستان میناب درحال تحصیل می باشند را تشکیل می دهد، که تعداد آنها 8673 نفر می باشد. به علت پراکندگی جغرافیایی مدارس از بین تمام مدارس 50مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از بین 50 مدرسه تعداد 120نفر دانش آموز اول و دوم به صورت تصادفی – طبقه ای انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها وسنجش متغیرها نیز از 3 پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند، پرسشنامه میزان استقلال طلبی و پرسشنامه حضور والدین مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی از آزمونهای (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل) برای مقایسه بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. که نتایج نشان داد بین میزان حضور والدین در مدرسه با استقلال و رشد اجتماعی آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین بین دو گروه دختران و پسران در متغیر رشد اجتماعی و میزان استقلال اختلاف معناداری وجود ندارد.

  • چکیده
  • فهرست
  • پیوست و پرسشنامه
  • منابع

کلیک جهت دانلود