تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 967 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 198

تحلیل رابطه عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه … 1

بیان موضوع … 2

اهمیت و ضرورت تحقیق … 7

فرضیه ها یا سوالهای تحقیق … 8

هدف اصلی تحقیق … 10

روش تحقیق … 10

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه … 11

قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق … 11

منابع گرد آوری اطلاعات … 12

سوابق مربوط … 12

روش تجزیه و تحلیل داده ها … 13

مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق … 14

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح … 14

منابع تحقیق … 16

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه … 18

تعهد سازمانی:

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی … 19

تعهد عاطفی … 19

تعهد مستمر … 21

تعهد هنجاری … 22

عوامل موثر بر تعهد سازمانی … 25

عوامل موثر بر تعهد عاطفی … 26

عوامل موثر بر تعهد مستمر … 29

عوامل موثر بر تعهد هنجاری … 33

انواع تعهد … 35

دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی … 38

دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی … 39

تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی … 40

الگوهای چند بعدی … 41

سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی … 41

راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی … 46

رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی … 47

مفهوم تعهد حرفه ای … 49

دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی … 49

دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی … 51

فرایند ایجاد تعهد سازمانی … 52

نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی … 53

تعهد سازمانی و عملکرد شغلی … 56

تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی … 57

تعهد سازمانی و ماهیت شغل … 58

تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان … 58

تعهد سازمانی و غیبت کارکنان … 60

تعهد سازمانی و ترک خدمت … 60

نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی … 63

ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی … 66

تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت … 68

زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان … 68

طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی … 69

شکلهای تعهد … 70

تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری … 70

تعهد عاطفی و ابزاری … 72

مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی … 73

فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد … 73

توسعه تعهد سازمانی منتج شده … 75

دلایل نظری وعملی مدل … 78

استنتاج عملی … 78

ویژگی های شغلی:

نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی … 80

مدل خصوصیات ویژه شغل … 80

تئوری ویژگی های شغل … 81

نظریه ویژگی های ضروری شغل … 82

الگوی ویژگی های شغلی … 83

طراحی مجدد مشخصه های شغل … 84

ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی … 85

مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی … 85

با معنی تلقی نمودن کار … 86

احساس مسئولیت … 89

آگاهی از نتایج انجام کار … 89

توان انگیزشی شغل یا MPS … 90

عوامل و عناصر تعدیل کننده … 91

دانش و مهارت … 92

شدت نیاز به رشد … 93

رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل … 95

نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل … 98

اثر بخشی کار … 100

کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت … 100

اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی … 101 ترکیب وظایف … 102

تشکیل واحد های طبیعی کار … 102

برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری … 103

گسترش عمودی مشاغل … 103

باز نمودن کانالهای بازخورد … 104

منابع تحقیق … 107

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه … 109

معرفی سازمان … 109

روش تحقیق … 110

جامعه آماری تحقیق … 110

اندازه نمونه و روش نمونه گیری … 111

روش نمونه گیری … 112

روش جمع آوری اطلاعات … 113

ابزار اندازه گیری تحقیق … 115

روایی و پایایی … 115

آزمون پایایی تحقیق … 117 منابع تحقیق … 121

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه … 122

بررسی توصیفی اطلاعات … 123

بررسی استنباطی اطلاعات … 125

فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 125

فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 125

بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 126

بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 126

بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 127

بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 127

بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 128

فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 128

بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 129

بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 129

بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 130

بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 130

بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 131

فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 131

بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 132

بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 132

بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 133

بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 133

بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد … 134

بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی … 136

بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی … 138

رگرسیون و مدل سازی خطی … 140

تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان … 141

بررسی صحت معادله رگرسیون … 143

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه … 147

نتیجه گیری:

نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی … 148

پیشنهادات:

پیشنهاداتی به مدیران سازمان … 152

پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران … 155

پیوستها:

پرسشنامه تحقیق

تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها

فهرست جداول

عنوان صفحه

فصل دوم: ادبیات موضوع

جدول 2-1: چهار دیدگاه مختلف تعهد … 40

جدول 2-2: نتایج مثبت تعهد سازمانی … 56

جدول 2-3: نتایج منفی تعهد سازمانی … 65

جدول 2-4: مدل چهار بخشی تعهد … 66

فصل سوم: روش تحقیق

جدول 3-1: توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه تحقیق حاضر … 114

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول 4-1: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنس … 123

جدول 4-2: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات … 124

جدول 4-3: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد و ویژگی های شغلی … 125

جدول 4-4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و ویژگی های شغلی … 125

جدول 4-5: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و هویت وظیفه … 126

جدول 4-6: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و اهمیت شغلی … 126

جدول 4-7: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و تنوع مهارت … 127

جدول 4-8: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و استقلال شغلی … 127

جدول 4-9: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و دریافت بازخورد … 128

جدول 4-10: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و ویژگی های شغلی … 128

جدول 4-11: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و هویت وظیفه … 129

جدول 4-12: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و اهمیت شغلی … 129

جدول 4-13: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و تنوع مهارت … 130

جدول 4-14: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و استقلال شغلی … 130

جدول 4-15: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و دریافت بازخورد … 131

جدول 4-16: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و ویژگی های شغلی … 131

جدول 4-17: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و هویت وظیفه … 132

جدول 4-18: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و اهمیت شغلی … 132

جدول 4-19: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و تنوع مهارت … 133

جدول 4-20: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و استقلال شغلی … 133

جدول 4-21: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و دریافت بازخورد … 134

جدول 4-22: خلاصه نتایج آزمون همبستگی پیرسون … 135

جدول 4-23: جدول توافقی بین جنس و ویژگی های شغلی … 136

جدول4-24: نتایج آنالیز واریانس … 136

جدول 4-25: جدول توافقی بین تحصیلات و ویژگی های شغلی … 138

جدول4-26: نتایج آنالیز واریانس … 138

جدول 4-27: نتایج متغییرهای ورودی وخروجی در مدل رگرسیون چندگانه … 141

جدول 4-28: نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی … 142

جدول 4-29: نتایج آنالیز واریانس … 142

جدول 4-30: نتایج ضرایب مدل رگرسیونی … 143

جدول 4-31: نتایج خروج قدم به قدم متغییرهای مستقل تحقیق از مدل رگرسیونی … 143

جدول 4-32: نتایج آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده های مدل … 144

جدول 4-33: نتایج آزمون استقلال جهت بررسی مستقل بودن توزیع باقیمانده های مدل …

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

نمودار 4-1: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گر جنس … 137

نمودار 4-2: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گرتحصیلات … 139

نمودار4-3: نمودار احتمال نرمال … 144

نمودار 4-4: نمودار پراکنش مانده ها در برابر زمان … 145

نمودار 4-5: نمودار پراکنس مانده ها در برابر yi ها … 146

فهرست اشکال

فصل دوم: ادبیات موضوع

شکل 2-1: مدل سه بخشی تعهد سازمانی … 34

شکل 2-2: هرم سطوح تعهد در سازمان ها … 53

شکل 2-3: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام … 59

شکل 2-4: مدل پیشنهادی توسعه تعهد … 75

شکل 2-5: نتایج توان انگیزشی شغل بعنوان تابعی از مهارت و دانش کارکنان … 92

شکل 2-6: اثر تعدیل کنندگی شدت نیاز به رشد … 94

شکل 2-7: روابط موجود بین رضایت ناشی از عوامل زمینه ای شغل و شدت نیاز به رشد … 97

شکل 2-8: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام … 99

شکل 2-9: مدل کامل مشخصه های شغلی … 105

شکل 2-10: مدل مفهومی تعهد سازمانی و ویژگی های شغلی … 106

 • دانلود پایان نامه
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود پاورپوینت
 • دانلود تحلیل رابطه عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی
 • دانلود طرح توجیهی
 • دانلود مقاله
 • تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی
 • دانلود نمونه سوالات
 • دانلود پروژه
 • دانلود فایل
 • دانلود گزارش کارآموزی
 • دانلود

کلیک جهت دانلود